اطلاعات شخصی :
نام و نام خانوادگی: روح اله سمیعی
درجه و رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
پست الکترونیک: r-samiei@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیک: roohalla.samiee@gmail.com
سایت شخصی:

سخن روز

فایل ها و جزوات

عنوان جزوه: طرح درس خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولتلینک دانلود: 5a250abb17927-khatemashy.pdf
عنوان جزوه: طرح درس فلسفه نظریه های سازمان ومدیریتلینک دانلود:
عنوان جزوه: طرح درس روش شناسی علم مدیریتلینک دانلود: 5a250abb323b7-طرح درس روش شناسی علم مدیریت.pdf
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:
عنوان جزوه: لینک دانلود:

اطلاع رسانی و پیام به دانشجویان

برنامه کلاسی

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
ساعت اول              
ساعت دوم              
ساعت سوم              
ساعت چهارم              

مقاله ها، تالیفات و کنفرانس ها

سوابق علمی و پژوهشی : الف- داوری و نظارت پایان نامه، طرح های پژوهشی و مقالات: 1- ناظر طرح با عنوان بررسی راهکارهای جذب هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای به ادامه تحصیل در آموزشکده فنی و حرفه ای سما علی آباد کتول، کارفرما : آموزشکده فنی و حرفه ای سما علی آباد کتول، مجری طرح : علی اصغر اصغری 2- راهنمایی 6 رساله دکتری تخصصی 3- راهنمایی بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد 4- مشاوره بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد 5- داوری بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد 6- داوری بیش 10 طرح تحقیقاتی 7- داور فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه مطالعات مرزی 8- داور فصلنامه علمی- پژوهشی کاوشهای بازرگانی دانشگاه یزد ب - مقالات ارائه شده در همایش های داخلی : 1- ارائه مقاله با عنوان بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه برخلاقیت و نوآوری سازمانی در چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه علمی و کاربردی، اسفندماه 1395 . 2- ارائه مقاله با عنوان نقش رهبری هدایت گرایانه در شکل گیری کسب و کارهای نوپا در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، آذرماه 1395 3- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین سهولت ادارک شده و سودمندی ادارک شده با قصد استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی با توجه به نقش نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان، در دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مینودشت، آذرماه 1395 4- ارائه مقاله با عنوان بررسی و مقایسه تاثیر بازاریابی خدمات بانکی بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانک های ملت و تجارت در استان خراسان رضوی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،علوم تربیتی واقتصاد مقاومتی :اقدام وعمل (IC2016)، مازندران، شهریور ماه 1395 5- ارائه مقاله با عنوانبررسی رابطه بین زیرساخت سیستم مدیریت ارتباط با مشتري با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتري با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و مدیریت دانش در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 6- ارائه مقاله با عنوانرابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمند سازي ویادگیري سازمانی کارکنان شعب موسسه مالی و اعتباري آرمان در استان گلستان در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 7- ارائه مقاله با عنوانبررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و توانمندسازي با عملکرد کارکنان شعب موسسه مالی و اعتباري آرمان دراستان گلستاندر اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 8- ارائه مقاله با عنوانبررسی رابطه بین ابعاد عملکرد مدیریتی با انتقال کارآمد دانش با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردي: بانک هاي خصوصی استان گلستان) در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 9- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت با عملکرد محیطی با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی در هتلهای استان گلستان و مازندران در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 10- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت با عملکرد کیفیت با توجه به نقش میانجی مدیریت محیطی در هتلهای استان گلستان و مازندران در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 11- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با قصد ترک خدمت و رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیلی اخلاق کار اسلامی در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 12- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با قصد ترک خدمت با توجه به نقش تعدیلی اخلاق کار اسلامی (مطالعه موردی: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 13- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با قصد ترک خدمت، رضایت شغلی و دلبستگی شغلی با توجه به نقش تعدیلی اخلاق کار اسلامی (مطالعه موردی: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان) در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول، اسفندماه 1394. 14- ارائه مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر در بروز رفتار شهروندي سازماني و پیامدهاي آن در دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، بهمن ماه 1393. 15- ارائه مقاله با عنوان بررسي علل و عوامل بروز سكوت سازماني در دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، بهمن ماه 1393. 16- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بين ابعاد هوش معنوی با خودکارآمدی کارکنان در استانداری گلستان در اولین کنفرانس ملی تحقیق و تو سعه در هزاره سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، آبان ماه 1393. 17- ارائه مقاله با عنوان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی )مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، آبان ماه 1393. 18- ارائه مقاله با عنوان بررسی رابطه بين ابعاد هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان در استانداری گلستان در اولین کنفرانس ملی تحقیق و تو سعه در هزاره سوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، آبان ماه 1393. 19- ارائه مقاله با عنوان تعاونی های دانش بنیان و نقش آن بر توسعه کارآفرینی سازمانیدر همايش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، شهریور 1391. 20- ارائه مقاله با عنوان ارائه چارچوب تحلیلی ادراکی مناسب از کارآفرینی با تأکید بر کارآفرینی استراتژیک و رویکرد ایجاد قابلیت دولت کارآفرین در همايش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، شهریور 1391. 21- ارائه مقاله با عنوان موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان در همايش ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نایین ،آذرماه 1390 . 22- ارائه مقاله با عنوان مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی و نقش آن در بهبود و بازسازی سازماندر همايش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبد ،خرداد ماه 1390 . 23- ارائه مقاله با عنوانبررسی شاخصهای سرمایه فکری در سازمان های عصر حاضر و ارائه الگویی جدید در همايش منطقه ایدر همايش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبد ،خرداد ماه 1390 . 24- ارائه مقاله با عنواناصل 44 ؛ راهبرد استراتژیک مدیریت دولتی در هزاره سوم در همايش منطقه ای اصل 44 و آینده مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق ، آذر ماه 1389 . 25- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان کارآفرینی اجتماعی پارادایمی نو در عصر حاضر در همایش علمی آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی ، مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول ، اردیبهشت ماه 1388 . 26-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان رسانه و فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در همایش ملی مدیریت و اقتصاد رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، آبان ماه 1388. 27-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان دگرديسي فرهنگي ؛ فرهنگ كارآفريني و توسعه آندرهمایش علمی آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی ، مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول ، اردیبهشت ماه 1388 . 28-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان نقش آموزش در توسعه کارآفرینیدرهمایش علمی آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی ، مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول ، اردیبهشت ماه 1388 . 29- ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان بررسي نقش رسانه هاي جمعي در نهادينه كردن عزم وآگاهي عمومي نسبت به تحقق سند چشم انداز بيست ساله(ايران 1404) در دومين همايش از سلسله همايش‌هاي منطقه‌اي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌‌آباد كتول ، آبان ماه 1387. 30- ارائه مقاله به صورت سخنراني با عنوان زنان ، سربازان همیشه پنهان و وارثان حماسه دفاع مقدس در اولین کنفرانس ملی زن در تاریخ جنگ ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌‌آباد كتول ، اسفند ماه 1387. 31-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان بررسي شاخصهاي ارزشيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت در همايش منطقه‌اي جايگاه آموزش ضمن خدمت در توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود، تيرماه 1387. 32- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از مدل مناباماس و با تأكيد بر ارگونومي در همايش ملي توسعه منابع انساني در دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول، دی ماه 1387. 33- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان تعاريف ، مفاهيم و رويكردهاي آموزش ضمن خدمت در همايش منطقه‌اي جايگاه آموزش ضمن خدمت در توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود، تيرماه 1387. 34-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان حركت به سوي معماري نوين و تأثير آن بر برخي شاخصهاي زندگي شهري در همايش منطقه اي معماري سنتي ايران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول ، آذر ماه 1387 . ج-مقالات ارائه شده در همایش های خارجی : 1. Article titled “Examining the relationship between Organizational Systems and Entrepreneurshipcorporate development”, First International Conference Globalization: business, finance and education, Varna, Bulgaria, 22-23.08.2011. 2. Article titled “Examining the relationship between Contextual Dimensions of Organization and Entrepreneurship corporate development”, First International Conference Globalization: business, finance and education, Varna, Bulgaria, 22-23.08.2011. 1. Article titled“The survey Relationship between Privatization and Entrepreneurship Development”, International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2011), Singapore, September 16-18, 2011. د- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی: 1. مقاله با عنوان "بررسیرابطهبینمولفه هایکارآفرینیسازمانیوابعاداجراییکارآفرینی سازمانیبانهادینهسازیکارآفرینیدرشعببانکمسکناستانگلستان"، فصلنامهتحقیقاتجدیددرعلومانسانی، سال سوم/ شماره هفدهم/ زمستان 1395/ صص 25-17 . 2. مقاله با عنوان" بررسي رابطه ميان واگذاري فعاليتهاي دولتي و توسعه بستر كارآفريني سازماني در شركت آب و فاضلاب استان گلستان ". مجله علمي – پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، سال ششم، شماره هجدهم، 1387،دانشگاه پردیس قم. ح- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی: درجه علمی سال انتشار توضیحات ردیف 2017 Technology Acceptance Model Based on Variables of the Credibility of the Source and Quality of the Argument (Case Study: Golestan Province Water and Wastewater Company Staff) Title 1 Journal of Management and entrepreneurship Studies Journal 2016 The Relationship between Quality of Working Life and Job Satisfaction of the employees: Case Study of Department of Education in Golestan Province Title 2 Journal of Management Studies & Business Journal 2016 The Relationship between Organizational Justice and Quality of Working life: Case Study of Department of Education in Golestan Province Title 3 Journal of Management and entrepreneurship Studies Journal 2016 Determination of the Relationship between Organization Climate and Mental Health of the Employees of Sepah Bank Branches in Golestan Province, Iran Title 4 technics technologies education management Journal 2016 Coordinating Manufacturing And Marketing Sections In International Firms Title 5 Scholarly Research Exchange Journal 2016 The relationship between the use of ICT with organizational health and employee empowerment mediator branches of Melli Bank of Golestan province Title 6 University College of Takestan Journal 2016 The Relationship between the Dimensions of Organizational Commitment and Desire to Leave the Job in Employees of Ministry ofAgriculture Jihad in Golestan Province, Iran Title 7 Research Journal of Management Reviews Journal 2016 The Role of Individual Fit and Organizational Moderating on the Relationship between Organizational Commitment and Desire to Leave among the Employees of Ministry of Agriculture Jihad in Golestan Province, Iran Title 8 Journal of Management Sciences Journal 2016 The Relationship between Transformational Leadership Style and Employees' Empowerment due to the Mediating Role of Organizational Intelligence and Organizational Learning (Case Study: the Headquarters of Golestan University of Medical Sciences) Title 9 Research Journal of Management Reviews Journal 2016 The Relationships between Organizational Commitment and Job Satisfaction among the Water and Sewage Company Staff in Golestan Province Title 10 Research Journal of Management Reviews Journal 2016 The Relationship between Leadership Style and Organizational Climate Regarding Mediating Role of Social Interaction in the Branches of the Melli Bank in Golestan, Iran Title 11 Journal of Management Sciences Journal 2016 The Relationship between Leadership Style and Knowledge Management Regarding Mediating Role of Organizational Structure and Social Interaction in the Branches of the Melli Bank in Golestan, Iran Title 12