جستجو
نامنام خانوادگیدرجه تحصیلی و رشته پرتال استادپست الکترونیک
راضیه نادرخانیآمار و ریاضی ورود به پرتال استاد نادرخانی naderkhani@aliabadiau.ac.ir
آرش نادریان حسابداری ورود به پرتال استاد نادریان naderian@aliabadiau.ac.ir
مجید نصیری اقتصادورود به پرتال استاد نصیری m_nasiri@aliabadiau.ac.ir
آزاده سادات نعیمی فیزیکورود به پرتال استاد نعیمی naeimi@aliabadiau.ac.ir
سید مهدیهاشمی تیله نوییمهندسی هسته ای ورود به پرتال استاد هاشمی تیله نویی m_hashemi@aliabadiau.ac.ir
امیر همتیان تبدیل انرژی ورود به پرتال استاد همتیان a_hematian@aliabadiau.ac.ir
عثمان هلاکوریاضی محضورود به پرتال استاد هلاکو halakoo@aliabadiau.ac.ir
خدیجه یداله زاده چاری شیمی آلی ورود به پرتال استاد یداله زاده چاری yadollahzadeh@aliabadiau.ac.ir
مسعودمهدیان زبان و ادبیات فارسی ورود به پرتال استاد مهدیان mahdiyan@aliabadiau.ac.ir
سید ولی الله حسینیحقوق ورود به پرتال استاد حسینی sv-hoseini@aliabadiau.ac.ir
سید مهدی حسینیبرق مخابراتورود به پرتال استاد حسینی sm-hoseini@aliabadiau.ac.ir
حسین دیده خانیدکتری تخصصی (Ph.D) مهندسی صنایعورود به پرتال استاد دیده خانی h.didehkhani@aliabadiau.ac.ir
محسن ملک محمدی مدیریت دفاعیورود به پرتال استاد ملک محمدی malekmohamadi@aliabadiau.ac.ir
علیرضا مزیدی دکتری تخصصی مدیریت دولتی - منابع انسانیورود به پرتال استاد مزیدی mazidiali@aliabadiau.ac.ir
محمدامیرخانمهندسی صنایعورود به پرتال استاد امیرخان m-amirkhan@aliabadiau.ac.ir
ژیلانائینیاموزش زبان انگلیسیورود به پرتال استاد نائینی naeini.j@gmail.com
تستتستتستورود به پرتال استاد تست fkj@jkl.com
عبدالعزیزکلتهمهندسی برق-مخابراتورود به پرتال استاد کلته kalte@aliabadiau.ac.ir
علیرضااسفندیاری مقدمدكتری علم اطلاعات و دانش شناسیورود به پرتال استاد اسفندیاری مقدم a.esfandiyarimoghadam@aliabadiau.ac.ir
اسمعیلعلی بیکیمهندسي برق- کنترلورود به پرتال استاد علی بیکی esmail_alibeiki@aliabadiau.ac.ir
صفحه5 از6