جستجو
نامنام خانوادگیدرجه تحصیلی و رشته پرتال استادپست الکترونیک
سید علی کاظمی پور دکتری ریاضی محض آنالیز هارمونیکورود به پرتال استاد کاظمی پور kazemipoor@aliabadiau.ac.ir
محمد کاظمی نژاد برق قدرتورود به پرتال استاد کاظمی نژاد kazeminejad@aliabadiau.ac.ir
مژده کرمی فرد فیزیکورود به پرتال استاد کرمی فرد karamifard@aliabadiau.ac.ir
بهنام کلانتری معماری ورود به پرتال استاد کلانتری kalantari@aliabadiau.ac.ir
امانگلدی کوچکی برقورود به پرتال استاد کوچکی koochaki@aliabadiau.ac.ir
داوود کاههبرق – قدرتورود به پرتال استاد کاهه kahe@aliabadiau.ac.ir
جمادردی گرگانلی دوجی حسابداریورود به پرتال استاد گرگانلی دوجی gorganli@aliabadiau.ac.ir
علیرضا لادن مقدم علوم باغبانیورود به پرتال استاد لادن مقدم dr_ladan@aliabadiau.ac.ir
امید مازندرانی اموزش زبان انگلیسیورود به پرتال استاد مازندرانی mazandarani@aliabadiau.ac.ir
نعمت اله متکی کامپیوتر ورود به پرتال استاد متکی n_motakee@aliabadiau.ac.ir
یعقوب محمد مرادی فیزیکورود به پرتال استاد محمد مرادی mohammadmoradi@aliabadiau.ac.ir
محمودرضا مستقیمی مدیریت ورود به پرتال استاد مستقیمی mostaghimi@aliabadiau.ac.ir
علی مسلمی پور ریاضی محض ( گرایش آنالیز تابعی )ورود به پرتال استاد مسلمی پور moslemipoor@aliabadiau.ac.ir
محمد باقر معتمد نژاد برق – الکترونیک ورود به پرتال استاد معتمد نژاد motamadinejad@aliabadiau.ac.ir
الهه معصومی مدیریت بازرگانی ورود به پرتال استاد معصومی masoumi@aliabadiau.ac.ir
علیرضا مقصود لو برق- کنترلورود به پرتال استاد مقصود لو alirezamaghsoodloo@aliabadiau.ac.ir
حجت الله مقصود لو برقورود به پرتال استاد مقصود لو hojatolahmaghsoodloo@aliabadiau.ac.ir
ملیحه مهدوی زبان و ادبیات فارسی ورود به پرتال استاد مهدوی mahdavi@aliabadiau.ac.ir
مهدی مهام شیمی تجزیهورود به پرتال استاد مهام maham@aliabadiau.ac.ir
احمد مهرابیانمهندسی صنایعورود به پرتال استاد مهرابیان mehrani@aliabadiau.ac.ir
صفحه4 از6