جستجو
نامنام خانوادگیدرجه تحصیلی و رشته پرتال استادپست الکترونیک
روح اله سمیعیمدیریت دولتیورود به پرتال استاد سمیعی r-samiei@aliabadiau.ac.ir
فرهاد سنچولیریاضی کاربردی ورود به پرتال استاد سنچولی sanchooli@aliabadiau.ac.ir
جعفر سیاه بالاییقدرتورود به پرتال استاد سیاه بالایی siahbalaei@aliabadiau.ac.ir
سید مسعود سیدی بیرجندیتبدیل انرژیورود به پرتال استاد سیدی بیرجندی seydibirjandi@aliabadiau.ac.ir
سامره شجاعی مدیریت دولتی ورود به پرتال استاد شجاعی shojaei@aliabadiau.ac.ir
داوود شرفی زادهمدیریت بازرگانی ورود به پرتال استاد شرفی زاده sharafizadeh@aliabadiau.ac.ir
بهزاد شهرابیمدیریت بازرگانیورود به پرتال استاد شهرابی shahrabi@aliabadiau.ac.ir
دل آرام شیخمعماری ورود به پرتال استاد شیخ delaramsheikh@aliabadiau.ac.ir
احمد صالحیمدیریت دولتی ورود به پرتال استاد صالحی salehi@aliabadiau.ac.ir
ابراهیم عباسی مدیریت بازرگانی ورود به پرتال استاد عباسی ebrahimabbasi@aliabadiau.ac.ir
حسین عباسیانریاضی کاربردی ورود به پرتال استاد عباسیان abbasian@aliabadiau.ac.ir
علیعبداللهیانبرق قدرتورود به پرتال استاد عبداللهیان abdollahian@aliabadiau.ac.ir
نوروز عبدالهیبرق-الکترونیک ورود به پرتال استاد عبدالهی abdollahinorouz@aliabadiau.ac.ir
لیلا عجم نرم افزار کامپیوترورود به پرتال استاد عجم ajam@aliabadiau.ac.ir
سکینه فرهادی پرستاریورود به پرتال استاد فرهادی s-farhadi@aliabadiau.ac.ir
ندا فکریزبان انگلیسیورود به پرتال استاد فکری fekri@aliabadiau.ac.ir
ناصر قاسمیبرق قدرتورود به پرتال استاد قاسمی ghasemi@aliabadiau.ac.ir
سید مصطفی قدمی برقورود به پرتال استاد قدمی ghadami@aliabadiau.ac.ir
سعید قربانیتربیت بدنی و علوم ورزشیورود به پرتال استاد قربانی saeed.ghorbani@aliabadiau.ac.ir
مجتبی قنبریریاضی کاربردیورود به پرتال استاد قنبری ghanbari@aliabadiau.ac.ir
صفحه3 از6