جستجو
نامنام خانوادگیدرجه تحصیلی و رشته پرتال استادپست الکترونیک
مسعود رادمهربرق-قدرت ورود به پرتال استاد رادمهر m_radmehr@aliabadiau.ac.ir
سيدحسن سيدرضاييآموزش زبان انگلیسیورود به پرتال استاد سيدرضايي seyedrezaei@aliabadiau.ac.ir
فریدون آزماآموزش عالی ورود به پرتال استاد آزما azma@aliabadiau.ac.ir
عبدالحمید ابراهیمیمدیریت بازرگانی ورود به پرتال استاد ابراهیمی dr_ebrahimi@aliabadiau.ac.ir
آتیلا اسکندر نژاد برق- الکترونیکورود به پرتال استاد اسکندر نژاد eskandarnejad@aliabadiau.ac.ir
مجیداشرفی حسابداریورود به پرتال استاد اشرفی ashrafi@aliabadiau.ac.ir
سعید اکبری معماری ورود به پرتال استاد اکبری akbarisaeed@aliabadiau.ac.ir
سلمان امیر خان برقورود به پرتال استاد امیر خان amirkhan@aliabadiau.ac.ir
محمداکبری فرمانبر برق- الکترونیکورود به پرتال استاد اکبری فرمانبر akbarifarmanbar@aliabadiau.ac.ir
حبیب اصغر پور تربیت بدنی وعلوم ورزشیورود به پرتال استاد اصغر پور asgharpoor@aliabadiau.ac.ir
اکرم اصفهانکلاتی تربیت بدنی و علوم ورزشی ورود به پرتال استاد اصفهانکلاتی a_esfehani@aliabadiau.ac.ir
صمد ایازی حسابداریورود به پرتال استاد ایازی ayazi@aliabadiau.ac.ir
قاسمبارانیآموزش زبان انگلیسیورود به پرتال استاد بارانی barani@aliabadiau.ac.ir
رامین باقرزادهسازهورود به پرتال استاد باقرزاده bagherzadeh@aliabadiau.ac.ir
رقیهبایمعارف اسلامی ورود به پرتال استاد بای r_bye@aliabadiau.ac.ir
سید مهدی باقری مفیدی پرتو پزشکی ورود به پرتال استاد باقری مفیدی m.bagherimofidi@aliabadiau.ac.ir
معصومهبورجندیهوش مصنوعی ورود به پرتال استاد بورجندی boorjandi@aliabadiau.ac.ir
عبدالعزیزپقه ریاضی آمار ورود به پرتال استاد پقه pagheh@aliabadiau.ac.ir
امیر توانبخش قدرت ورود به پرتال استاد توانبخش tavanbakhsh@aliabadiau.ac.ir
حمید رضا جلائی مدیریت بازرگانی ورود به پرتال استاد جلائی jalaei@aliabadiau.ac.ir
صفحه1 از6