جستجو
نامنام خانوادگیدرجه تحصیلی و رشته پرتال استادپست الکترونیک
رقیهجلال شاهکوهریاضی محضورود به پرتال استاد جلال شاهکوه jalalshahkohi@aliabadiau.ac.ir
نسرینجناب آقازبان و ادبیات انگلیسیورود به پرتال استاد جناب آقا jenabagha@aliabadiau.ac.ir
نادرجوادی فربرق- الکترونیک ورود به پرتال استاد جوادی فر javadifar@aliabadiau.ac.ir
غلامرضا حسنی نقاشی ورود به پرتال استاد حسنی hassani@aliabadiau.ac.ir
حامد حسینی تبدیل انرژیورود به پرتال استاد حسینی hamedhosseini@aliabadiau.ac.ir
سید محمد رضا حسینیعلوم اقتصادورود به پرتال استاد حسینی m_hosseini@aliabadiau.ac.ir
حمید حجتیپرستاری ورود به پرتال استاد حجتی h_hojjati@aliabadiau.ac.ir
علیرضا حکم آبادی برق مخابراتورود به پرتال استاد حکم آبادی hokmabadi@aliabadiau.ac.ir
نفیسه حکمتی پور پرستاری ورود به پرتال استاد حکمتی پور n-hekmatipour@aliabadiau.ac.ir
محمد تقی حیدریپزشکیورود به پرتال استاد حیدری hydari@aliabadiau.ac.ir
علی خامکیحسابداری ورود به پرتال استاد خامکی khamaki@aliabadiau.ac.ir
علیخوزین حسابداریورود به پرتال استاد خوزین khozein@aliabadiau.ac.ir
معصومه دامغانی میر محله راونشناسی تربیتیورود به پرتال استاد دامغانی میر محله damghani@aliabadiau.ac.ir
محمد جعفر دوستی دیلمی ریاضی کاربردیورود به پرتال استاد دوستی دیلمی dostideilami@aliabadiau.ac.ir
محمد دیواندری برقورود به پرتال استاد دیواندری m.divandari@aliabadiau.ac.ir
آرزو ذاکریمهندسی پزشکی-بیوالکتریکورود به پرتال استاد ذاکری zakeri@aliabadiau.ac.ir
زهرا ربیعی برقورود به پرتال استاد ربیعی rabiei@aliabadiau.ac.ir
علی اصغر رجبی ایولی ریاضی محضورود به پرتال استاد رجبی ایولی rajabi@aliabadiau.ac.ir
حسن رستگار برق قدرتورود به پرتال استاد رستگار rastegar@aliabadiau.ac.ir
پرویز سعیدی مدیریت بازاریابی ورود به پرتال استاد سعیدی saidi@aliabadiau.ac.ir
صفحه2 از6